Illuminating the Intent

10. Refuting Arising from Self and Other

– +
10. Refuting Arising from Self and Other
༄༅།།ལུང་གི་དོན་དེ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ། །
How the meaning of the scriptures is established by reason
This has two parts: establishing the selflessness of phenomena through reasoning and establishing the selflessness of persons through reasoning.
གཉིས་པ་(ལུང་གི་དོན་དེ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། །
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་དང་། །
གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །
Establishing the selflessness of phenomena through reasoning
This has four parts: (1) refuting arising from the four extremes on both levels of truth, (2) rebutting objections against refuting intrinsic arising, (3) how arising through dependent origination prevents distortions of adhering to extreme views, and (4) the fruits of having engaged in analysis with reasoning.
དང་པོ་ལ་བཞི། །
མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་དགག་པ། །
དེ་ལྟར་བཀག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། །
རྟེན་འབྱུང་གི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་མཐར་འཛིན་གྱི་ལོག་རྟོག་འགོག་ཚུལ། །
རིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ངོས་གཟུང་བའོ། །
Refuting arising from the four extremes on both levels of truth
This has three parts: (1) stating the proposition that there is no arising through intrinsic nature, (2) the logical proofs that establish this through reasoning, and (3) the conclusion of having negated arising from the four extremes.
དང་པོ་ལ་གསུམ། །
རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ། །
དེ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བསྟན་པ། །
མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །
Stating the proposition that there is no arising through intrinsic nature
Understanding that, out of the ten perfect equanimities, the other perfect equanimities can be easily indicated by presenting through reasoning the perfect equanimity of the absence of arising through intrinsic nature alone, the noble Nāgārjuna states the following at the beginning of his Treatise on the Middle Way:
དང་པོ་ནི།
སྔར་བཤད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུའི་ནང་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཁོ་ན་རིགས་པས་བསྟན་པ་ཉིད་ཀྱིས། །
ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་གཞན་རྣམས་བསྟན་པ་སླ་བར་དགོངས་ཏེ། །
འཕགས་པས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དང་པོར།
Not from itself, not from other,
not from both, nor from no cause —
nothing anywhere
ever possesses arising at all.
བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །
གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །
དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །
སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
“Ever” is synonymous with “on any occasion,” while the word “anywhere,” which is synonymous with “in any place,” is a locative.
ནམ་ཡང་དང་གཞར་ཡང་ནི་རྣམ་གྲངས་སོ། །
And these terms, which present the basis where there is no arising, indicate place, time, and philosophical standpoints.
གང་ན་ཡང་ཞེས་པའི་སྒྲ། །
འགར་ཡང་གི་སྒྲའི་རྣམ་གྲངས་གང་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་གཞི་སྟོན་པ་རྟེན་གྱི་ཚིག་གིས་ནི། །
ཡུལ་དང་དུས་དང་གྲུབ་པའི་མཐའ་བཤད་དོ། །
The word “nothing” refers to things of inner and outer that do not arise in any of these three terms.
གཞི་དེ་གསུམ་དུ་གང་ཞིག་མི་སྐྱེ་བའི་གང་དག་གི་སྒྲ་རྟེན་པའི་ཚིག་ནི། །
ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་བརྗོད་པའོ། །
Thus the meaning of this stanza that begins “Not from itself” is as follows.
“It is never possible for anything of the outer and inner worlds to arise from itself at any place, at any time, and through any philosophical standpoint.”
This is how one should apply the three terms and explain.
དེས་ན་བདག་ལས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་གི་དོན་ནི། །
ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཡུལ་དུས་གྲུབ་པའི་མཐའ་འགར་ཡང་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་འདི་ལྟར་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པར་བྱའོ། །
Similarly, one should extend this application [of the three terms] to the other three propositions as well: “It is never possible for anything to arise from other, from both self and other, and from no cause.”
དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ནམ་ཡང་གཞན་ལས་དང་། །
གཉིས་ཀ་ལས་དང་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་དམ་བཅའ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །
Although in the Tibetan version of Clear Words, this phrase is translated as “from itself nothing whatsoever” the translation [suggested] here reads better.
ཚིག་གསལ་ལས། །
བདག་ལས་དངོས་པོ་གང་དག་ཅེས་བསྒྱུར་ཡང་འགྱུར་འདི་ལེགས་སོ། །
The phrase “at any place, at any time” negates the possibility of interpreting along the lines akin to the situation where grapes do not grow in some areas (due to place) and crops do not grow during some seasons (due to time).
Thus the inclusion of the word “never” is not meaningless.
ཡུལ་གྱི་དབང་གིས་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཀུམ་མི་སྐྱེ་བ་དང་། །
དུས་ཀྱི་དབང་གིས་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ལོ་ཏོག་མི་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ། །
ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡང་ཞེས་པས་འགོག་པས་ནམ་ཡང་ཞེས་སྨོས་པ་དོན་མེད་པ་མིན་ནོ། །
Similarly, the phrase “through any philosophical standpoint” rejects the thought that although intrinsic arising may not exist from the standpoint of Madhyamaka, it could exist due to the philosophical standpoint of an essentialist school.
This is not to state, however, that things do not arise according to the essentialist schools.
དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་མི་སྐྱེ་ཡང་། །
དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་སྐྱེའོ་སྙམ་པ། །
གྲུབ་མཐའ་གང་ན་ཡང་ཞེས་པས་འགོག་པས། །
དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་མི་སྐྱེ་ཞེས་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །
The Commentary says:
Here the term “not” should be associated with arising from itself [and so on] — the proof of existence — and not with existence per se.
རང་འགྲེལ་ལས་འདིར་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་རང་ལས་སྐྱེ་བ་དང་འབྲེལ་གྱི། །
ཡོད་པ་དང་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །
For the negation of that [existence itself] is effected by way of implication.
དེ་དགག་པ་དོན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །
What this states is that [Nāgārjuna’s stanza] should not be read by dividing the stanzas into two parts, with the last two lines presenting the thesis and the first two lines presenting the argument.
Rather, it should be read as “There is no arising from itself [ever or at any time]” and extend this same predication to the other three theses as well.
ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་དང་། །
སྔ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རྟགས་བསྟན་པར་འཆད་པ་ལྟར་སོ་སོར་མི་གཅོད་པར། །
བདག་ལས་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། །
ཞེས་སྦྲེལ་བར་བྱ། །
ཞེས་པ་སྟེ་གཞན་གསུམ་ལའང་དེ་ལྟར་སྦྲེལ་ལོ། །
The point is simply this: Were there arising through intrinsic nature, one would have to accept arising from any of the four possibilities as its evidence.
རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་གང་རུང་ཁས་བླང་དགོས་པས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅེས་སྨོས་སོ། །

Join Wisdom

This content is only available to Plus, and All-Access members of the Wisdom Experience. Please log in, upgrade your membership, or join now.

Join Now
༄༅།།ལུང་གི་དོན་དེ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ། །
གཉིས་པ་(ལུང་གི་དོན་དེ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། །
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་དང་། །
གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །
དང་པོ་ལ་བཞི། །
མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་དགག་པ། །
དེ་ལྟར་བཀག་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། །
རྟེན་འབྱུང་གི་སྐྱེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་མཐར་འཛིན་གྱི་ལོག་རྟོག་འགོག་ཚུལ། །
རིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ངོས་གཟུང་བའོ། །
དང་པོ་ལ་གསུམ། །
རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ། །
དེ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བསྟན་པ། །
མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །
དང་པོ་ནི།
སྔར་བཤད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུའི་ནང་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཁོ་ན་རིགས་པས་བསྟན་པ་ཉིད་ཀྱིས། །
ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་གཞན་རྣམས་བསྟན་པ་སླ་བར་དགོངས་ཏེ། །
འཕགས་པས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དང་པོར།
བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །
གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །
དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །
སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
ཞེས་ཉེ་བར་བཀོད་དོ། །
ནམ་ཡང་དང་གཞར་ཡང་ནི་རྣམ་གྲངས་སོ། །
གང་ན་ཡང་ཞེས་པའི་སྒྲ། །
འགར་ཡང་གི་སྒྲའི་རྣམ་གྲངས་གང་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་གཞི་སྟོན་པ་རྟེན་གྱི་ཚིག་གིས་ནི། །
ཡུལ་དང་དུས་དང་གྲུབ་པའི་མཐའ་བཤད་དོ། །
གཞི་དེ་གསུམ་དུ་གང་ཞིག་མི་སྐྱེ་བའི་གང་དག་གི་སྒྲ་རྟེན་པའི་ཚིག་ནི། །
ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་བརྗོད་པའོ། །
དེས་ན་བདག་ལས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་གི་དོན་ནི། །
ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཡུལ་དུས་གྲུབ་པའི་མཐའ་འགར་ཡང་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་འདི་ལྟར་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པར་བྱའོ། །
དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ནམ་ཡང་གཞན་ལས་དང་། །
གཉིས་ཀ་ལས་དང་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
ཞེས་དམ་བཅའ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །
ཚིག་གསལ་ལས། །
བདག་ལས་དངོས་པོ་གང་དག་ཅེས་བསྒྱུར་ཡང་འགྱུར་འདི་ལེགས་སོ། །
ཡུལ་གྱི་དབང་གིས་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཀུམ་མི་སྐྱེ་བ་དང་། །
དུས་ཀྱི་དབང་གིས་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ལོ་ཏོག་མི་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ། །
ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡང་ཞེས་པས་འགོག་པས་ནམ་ཡང་ཞེས་སྨོས་པ་དོན་མེད་པ་མིན་ནོ། །
དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་མི་སྐྱེ་ཡང་། །
དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་སྐྱེའོ་སྙམ་པ། །
གྲུབ་མཐའ་གང་ན་ཡང་ཞེས་པས་འགོག་པས། །
དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་མི་སྐྱེ་ཞེས་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །
རང་འགྲེལ་ལས་འདིར་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་རང་ལས་སྐྱེ་བ་དང་འབྲེལ་གྱི། །
ཡོད་པ་དང་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །
དེ་དགག་པ་དོན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །
ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་དང་། །
སྔ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རྟགས་བསྟན་པར་འཆད་པ་ལྟར་སོ་སོར་མི་གཅོད་པར། །
བདག་ལས་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། །
ཞེས་སྦྲེལ་བར་བྱ། །
ཞེས་པ་སྟེ་གཞན་གསུམ་ལའང་དེ་ལྟར་སྦྲེལ་ལོ། །
རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་གང་རུང་ཁས་བླང་དགོས་པས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅེས་སྨོས་སོ། །

Join Wisdom

This content is only available to Plus, and All-Access members of the Wisdom Experience. Please log in, upgrade your membership, or join now.

Join Now
tebhyas ta eva na bhavanti kutaḥ parebhyo dvābhyāṃ na cāpi kuta eva vinaiva hetum |

Join Wisdom

This content is only available to Plus, and All-Access members of the Wisdom Experience. Please log in, upgrade your membership, or join now.

Join Now
rotate left rotate right